ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

การวิจัยและบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจที่มีความสำคัญและจำเป็นด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นอกจากจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะสายผู้สอนแล้ว ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและการยอมรับมหาวิทยาลัยจากสังคมได้อีกด้วย การสนับสนุน ผลักดันให้อาจารย์และบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวิจัยและบริการวิชาการอย่างเป็นระบบนั้นสามารถสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

กระบวนการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษาลางสาดจังหวัดอุตรดิตถ์

May 29, 2020 2

โครงการกระบวนการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์สู่กา...

อ่านต่อ

แอพพลิเคชัน

ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่

โครงการร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร

โครงการวิจัยภายใต้ทุน สกว.

ระบบฐานข้อมูลข้าวอินทรีย์

โครงการร่วมกับอหล่งทุน สกว.

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ฐานข้อมูลสับปะรดห้วยมุ่น

กลุ่มเกษตรอำเภอน้ำปาด