ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

การวิจัยและบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจที่มีความสำคัญและจำเป็นด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นอกจากจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะสายผู้สอนแล้ว ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและการยอมรับมหาวิทยาลัยจากสังคมได้อีกด้วย การสนับสนุน ผลักดันให้อาจารย์และบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวิจัยและบริการวิชาการอย่างเป็นระบบนั้นสามารถสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้เพื่อสังเคราะห์การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น

Jun 18, 2020 117

วันที่ 13 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิท...

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือครั้งที่ 11 /2563

Jun 18, 2020 108

วันที่ 29 เมษายน 2563 ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเคร...

อ่านต่อ

แอพพลิเคชัน

ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่

โครงการร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร

โครงการวิจัยภายใต้ทุน สกว.

ระบบฐานข้อมูลข้าวอินทรีย์

โครงการร่วมกับอหล่งทุน สกว.

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ฐานข้อมูลสับปะรดห้วยมุ่น

กลุ่มเกษตรอำเภอน้ำปาด